riks.png

Riksantikvarie-ämbetet

vi håller koll på Sveriges fornfynd

Digital Arkeologisk Process
Java, Spring Boot och Hibernate

Angular och TypeScript
PostgreSQL och PostGIS

Decerno har som ensam leverantör tecknat ramavtal tillsammans med Riksantikvarieämbetet där ordervärdet är uppskattat till cirka 5 MSEK per år. Avtalet gäller fram till och med 2017 med optioner på förlängning till 2019. En starkt bidragande orsak till valet av Decerno som leverantör var de höga poäng i utvärderingen gällande utvecklingsmetoder, arbetssätt och leveransstabilitet. I samband med detta avtal befäster Decerno sin starka ställning som leverantör till offentliga myndigheter.

Ramavtalet avser leverans av IT-konsulttjänster inom systemutveckling, kravställning, IT-arkitektur och användbarhet. Ramavtalet syftar primärt till att stödja Riksantikvarieämbetets arbete inom Digital Arkeologisk Process – DAP-programmet. Programmet syftar till att samordna och tillgängliggöra fornminnesinformation som är nödvändig för att samhället ska kunna utvecklas.

Ett exempel från DAP-programmet är arbetet med "Registrering vid källan". Det handlar om att information som produceras i fält eller på kontor digitaliseras i samband med att den skapas. De digitala uppgifterna ska sedan kunna återanvändas och förädlas längre fram i processen. Till exempel då markingrepp planeras eller beslutas.

Digitaliseringen medför nya utmaningar för kedjans olika aktörer, samtidigt som förutsättningar skapas för ett bättre beslutsunderlag som snabbt blir tillgängligt. För att det ska fungera krävs tydliggjorda roller, väl utvecklade stödprocesser och nya IT-stöd.

Ett av de olika system där Decerno stöttat Riksantikvarieämbetet är framtagandet av en webbtjänst som gör det enkelt för alla med intresse för fältarkeologi att hitta pågående arkeologiska undersökningar. Tjänsten drivs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med arkeologiutövare i Sverige.

 

Roll

Decerno har som ensam leverantör ramavtal gällande IT-konsulttjänster inom systemutveckling, kravställning, IT-arkitektur och användbarhet. 

Teknik

Utvecklingsmiljön består av en rad olika tekniker och programmerings-språk. Serverdelarna byggs med Java, Spring Boot och Hibernate medan Angular och TypeScript nyttjas på klientsidan. Som databaser används PostgreSQL och PostGIS.

 

KUNDANSVARIG
Fabian Lyman
+46 706 47 46 90
fabian.lyman@decerno.se