Hur digitalt mogen är din organisation?

Mogna organisationer vet idag att digitala satsningar måste stödja verksamheten. Att de behöver målstyra den digitala investeringen för att den ska stödja verksamhetens affärs- och verksamhetsmål. Hur digitalt mogen är din organisation?

En god idé är att ställa sig frågan: Om vi ska effektivisera handläggning eller kundtjänst, vilken kostnadsbesparing kan då den digitala tjänsten ge? samt fundera över att om ni ska öka intäkterna från försäljningen med x antal procent nästa år, vad kan då den digitala satsningen prestera?

Om vi tittar historiskt så har många webbprojekt varit initierade som rena kommunikations- eller marknadsprojekt och mest inneburit en budgeterad kostnad. En digital lösning har designats och utvecklats och efter lansering har webbredaktörerna arbetat med innehållet över tid. Sedan har lösningen sakta tekniskt självdött fram till dess att det varit dags att bygga nytt 4-5 år senare. Känner du igen det?

En digitalt mogen organisation och ledning vet att en digital satsning ska utveckla verksamheten och stödja de övergripande affärs- och organisationsmålen. Ska vi se att satsningen ger effekt måste vi kunna kvantifiera intäktenoch inte bara titta på kostnaden. Ett vanligt misstag är att endast fokusera på kostnad, alltså antal timmar och timpriser. Fokusera istället på att budgetera en kostnad för värdet som ska levereras.

Starta med det strategiska arbetet. Ha förankring på rätt nivå i verksamheten och se till att medvetandegöra vikten i att ha ett bra business case och en långsiktig roadmap för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Detta måste komma med en hypotes kring hur vi räknar hem investeringen. Direkt efter lansering påbörjas sedan uppföljning av uppsatta KPI:er(nyckeltal) och optimering för att hela tiden ha fokus på hur konverteringen kan förbättras.
 

SKAPA ETT BUSINESS CASE
Om du kan visa för din ledning hur den digitala investeringen bidrar till era övergripande affärsmål får du på allvar fokus i frågan. Vad är en konverteringoch vad är den värd? Värdet ska kunna räknas i kronor och ören. Det finns undantag förstås, i form av till exempel legala krav som driver utveckling. Ofta hjälper vi våra kunder att ta fram business case. När beslut om budget är taget är nästa fråga att prioritera den på rätt saker.
 

PRIORITERA OMFATTNING OCH AMBITIONSNIVÅ
Idag är det få som inte säger sig vilja arbeta agilt. Leveransen delas upp i mindre beståndsdelar som prioriteras utifrån vad som skapar mest värde. Vi strävar efter att lansera minsta möjliga lösning. Fokuset ska vara att leverera en basnivå, och det kallas i det agila språket för en MVP (Minimum Viable Product). Med det här angreppsättet blir tidsplan och budget kontrollerbara och scopet blir tydligt prioriterat och accepterat av samtliga inblandade parter. Denna första version kan direkt efter lansering testas och analyseras. Insikter kan inhämtas, som ger vid handen vad som ska prioriteras i nästa steg. Vi behöver inte utveckla en stor lösning på magkänsla och så fortsätter man iterera för att maximera värdet av sin digitala lösning. 

mvp.png

Samma angreppssätt som vi tar i projektet behöver tas när det gäller en mer långsiktig roadmap för digitaliseringen. Det går inte att driva alla projekt samtidigt. Ledningen måste ha en klar och tydlig prioritering och en styrgrupp som vet att bromsa och stoppa om det är nödvändigt. Att behöva stoppa ett projekt beroende på att nya förutsättningar uppstått och som ger en ändrad spelplan är inte ett misslyckande. Tvärtom, klokt.

Tips för att framgångsrikt driva digitala satsningar och projekt:

  • Lägg en övergripande strategi som är förankrad med ledningen. En strategi måste ha en handlingsplan. Lägg en prioriterad roadmap för en 1-3års period. Både strategi och handlingsplan måste kunna revideras ofta i takt med förändringar på marknaden och den digitala utvecklingen.
  • Skapa ett beslutsunderlag med tydliga mål som har en direkt effekt på organisationens affärsmål och verksamhetsmål. Inkludera ett business case där KPI:er och konverteringar har ett kvantifierat värde.
  • Börja med ett första steg. Prioritera minsta möjliga scope (MVP) som kan lanseras, provas och utgöra grunden för att ta fram en helhet.
  • Arbeta data-drivet, mät KPI:er och kombinera insikter från dataanalysen med förslag till åtgärder som ska utgöra grunden för vidareutvecklingen av lösningen. Vidareutveckla inte med inifrån och ut-perspektivet eller magkänslan. Produktägaren får konkret stöd av datat för att kunna prioritera och motivera vägvalen internt.
  • Skriv inte långa detaljerade kravspecar utan låt ditt team arbeta målstyrt.
  • Skapa ett förtroendefullt samarbete med din digitala partner. Partnering med transparens och gemensam prioritering av er budget på klokaste vis- det är alltid mer framgångsrikt än att landa i avtalsförhandling med en leverantör.
  • Lanseringen ska du se som startskottet, för det är sedan det roliga och värdefulla arbetet startar. Tänk helhet och se till att löpande ha ditt långsiktiga kärnteam du arbetar tillsammans med.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna, vi är nyfikna på dig!